Obrazek Przedszkola Baśniowa Kraina Przedszkole nr 1 Baśniowa Kraina, Wola Prażmowska, ul. Czarnej Olchy 3

Jako podstawę wybraliśmy zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki program Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej "Moje przedszkole - Bawię się i uczę" . W programie tym nie ma podziału treści programowych na grupy wiekowe. Istnieją natomiast różne poziomy trudności, co pozwala lepiej dostosowywać proces dydaktyczno-wychowawczy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. W programie istnieje szereg obszarów edukacyjnych.
  1. dotyczy więzi z rodziną, rówieśnikami i najbliższym środowiskiem. Ukazuje miejsce i role człowieka, uczy dzieci życzliwości, tolerancji odpowiedzialności, współdziałania i rozwiązywania konfliktów
  2. rozwija dbałość o zdrowie i higienę, uczy rozpoznawania i właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych
  3. wyrabia sprawność ruchową i umiejętność reagowania na umowne sygnały
  4. ukazuje piękno przyrody i zależności w niej występujące, uczy troski o ten świat
  5. wprowadza w świat niewerbalnych środków wyrazu. Rozwija umiejętności słuchania, rozumienia i mówienia
  6. rozwija gotowość do czytania i pisania
  7. kształtuje umiejętności logicznego, matematycznego myślenia. Uczy podstawowych pojęć matematycznych i fizycznych
  8. tworzy warunki do wyrażania za pomocą różnych form artystycznych własnych emocji, przeżyć i zaobserwowanych zjawisk. Uczy posługiwania się narzędziami niezbędnymi w tej twórczości
  9. rozwija wrażliwość muzyczną, umiejętności taneczne oraz zdolność tworzenia własnych melodii
  10. przedstawia środki komunikacji i wyjaśnia ich znaczenia dla życia ludzi. Uczy podstawowych zasad ruchu drogowego
Wprowadzenie dzieci w świat liter oparliśmy na zatwierdzonej przez MEiN odimiennej metodzie dr Ireny Majchrzak. Metoda ta poprzez zabawę i wykorzystując naturalną ciekawość dzieci wprowadza je w świat pisma . Według dr Majchrzak imiona własne dzieci mogą im zastąpić elementarzowe książki, pomóc w obserwowaniu słów i składających się na nie liter, tak by doszły same do odkrycia alfabetycznego szyfru pisma. Dzieci obcują z pismem długo zanim doświadczą, że należy ono do sfery objętej szkolną dyscypliną.

W metodzie tej wyróżnia się kilka etapów. Pierwszy z nich to tzw. etap inicjacji. Dziecko otrzymuje wizytówkę ze swoim imieniem, które ma dla niego znaczenie emocjonalne (szybsze zapamiętanie poprzez odniesienie do emocji). Dziecko z łatwością rozpoznaje swoje imię wśród imion innych dzieci. Następne etapy to wiele gier i zabaw pozwalających dzieciom na poznanie pozostałych imion, wyrazów oraz liter alfabetu. Charakterystyczne dla tej metody nazwy ćwiczeń i hasła to: "sprawdzanie obecności", "ściana pełna liter", "deszcz imion", targ liter", "gra w sylaby", "nazywanie świata". Dr Irena Majchrzak zachęca też do tworzenia własnych zabaw na bazie założeń prezentowanej metody.

PRZEDSZKOLE Nr1 Baśniowa Kraina ul. Czarnej Olchy 3, 05-505 Wola Prażmowska
tel/fax (022) 756-96-08,    0-601 297 201,   wychowawcy 0-66-777-83-83